De meeste Nederlanders denken dat uitvoering en beleid van de bestrijding van het Coronavirus een zaak is van de Rijksoverheid en haar RIVM. Dit is grotendeels onwaar. Het bestrijden van infectieziekten, waaronder ook bron- en contactonderzoek (BCO) en isolatie, is een zaak van de gemeente en de Veiligheidsregio (een aantal gemeenten die samen onder de "superburgemeester" voor veiligheid en publieke gezondheid zorgen. Die taak wordt uitgevoerd door de GGD van die veiligheidsregio. Zie de Wet Publieke Gezondheid, artikel 6.

Het RIVM geeft vaak adviezen aan GGD's, maar het zijn geen orders. Toen op 12 maart jl. het RIVM de richtlijn uitvaardigde dat BCO voor Corona/covid19 zou moeten worden gestopt, is de GGD Groningen gewoon doorgegaan met virus jagen. Met groot succes, het virus is daar goeddeels ingedamd.

Informatie voor burgers, raadsleden en colleges van B&W over lokale actie

Hieronder vind je voorbeeldvragen die burgers kunnen doorspelen aan hun favoriete raadslid. Mail ze, tweet ze, bel ze. De lokale politiek is bedoeld om toegankelijk te zijn. Raadsleden vinden levens redden waarschijnlijk spannender dan ophaalschema's van vuilniswagens onderhandelen. Vraag ze gewoon: "ga je nou gewoon levens redden met de middelen en plichten die je hebt, of je verschuilen achter adviezen die je als commando's beschouwt?"

Op korte termijn komen hier ook voorbeeldmotie's die ingediend kunnen worden. En op deze pagina en elders op deze site staat informatie die de procedure en argumentatie kan versterken. Twijfel niet contact met ons op te nemen met vragen. Wij zien het gewoon weer oppikken van BCO en massaal testen door GGD's als de "makkelijkste" manier om het virus in ons land gewoon te gaan indammen. Het beleid verdraagt geen daglicht, dus let the light shine in!

Onze gereedschapskist omvat:

  1. Vergadertactieken
  2. Schriftelijke voorbeeldvragen die een raadslid kan indienen
  3. Voorbeeldmoties die een raadslid kan inbrengen
  4. Achtergrondmateriaal: De rest van de site, zie ook de FAQs en ons artikel.
  5. Andere links (zie onderaan).

Hoe de verdediging van RIVM-fans te omzeilen

De verdediging van mensen die dol zijn op het RIVM-beleid, of zij die geen gezeur willen, zal bestaan uit 4 lagen:

  1. Doodzwijgen. Moties wegstemmen, niet op je ingaan. Stel dan schriftelijke vragen of zoek de media op.
  2. Procedure. Het RIVM is de baas (onzin, de gemeente/regio is dat). In een crisis maken we nieuwe regels (ja soms, maar niet als die de bewoners van je stad onnodig laten kreperen).
  3. Haalbaarheid. Er is geen geld (onzin, BCO kost duizenden keren minder dan andere lockdown-achtige maatregelen). Er zijn geen mensen (serieus? Nu?). Trainen kost maanden (eerder uren of dagen). We kunnen niet uit de pas lopen met de buren (Groningen wel, en BCO is lokaal).
  4. Inhoudelijk. Als je ze hier hebt, heb je gewonnnen. Gecontroleerd uitrazen is gewoon ontzettend raar, destructief en immoreel. Ieder kind wint die discussie. Zie dit artikel bijvoorbeeld, of onze FAQ tegen gaslighting.

Voorbeeld: Schriftelijke vragen aan het college van B&W

1. Heeft het College kennis genomen van de toespraak van Premier Mark Rutte op 16 maart jl. waarin hij aankondigde de strategie van gecontroleerde verspreiding van het Coronavirus door de Nederlandse bevolking te kiezen?

2. Heeft het College kennis genomen van de honderden doden en de grootschalige en vaak ernstige ziekte onder inwoners die onze Gemeente reeds heeft moeten betreuren als gevolg van de Corona-uitbraak?

3. Is het College bekend met de successen die behaald worden in vele landen en ook de Veiligheidsregio Groningen met de strategie van indammen/Containment?

4. Erkent het College de zelfstandige verantwoordelijkheid (krachtens Art. 6 van de Wet Publieke Gezondheid) van Gemeentes danwel Veiligheidsregio’s bij bestrijding (waaronder testen en bron- en contactonderzoek (BCO)) van Corona/Covid?

5. Heeft het College kennis genomen van het feit dat de GGD nav. een richtlijn van het RIVM vanaf 12 maart jl. het bron- en contactonderzoek in onze Veiligheidsrisico grotendeels of geheel heeft opgeschort?

6. Beschouwt het College de richtlijn uit punt 4 een advies of een opdracht?

a. Indien advies: waarom is de RIVM-richtlijn opgevolgd? Welke voor- en nadelen zag het College daarin?

b. Indien opdracht: hoe verhoudt een RIVM-opdracht dit zich tot de eigen verantwoordelijkheid krachtens Art. 6 WPG (zie vraag 4)?

7. Heeft het College kennis genomen van de nieuwste richtlijnen van het RIVM aangaande het opschalen van testen en BCO?

8. Heeft het College kennis genomen van het feit dat deze richtlijnen op belangrijke punten in hoge mate tekortschieten bij de adviezen van het ECDC, adviezen die in onze buurlanden als minimum-maatstaven worden beschouwd en gebruikt?

9. Deelt het College de analyse dat een dergelijk “light” test-BCO-regime naar alle waarschijnlijkheid tot meer sterfgevallen en zieken zal leiden in onze Gemeente dan een streng test-BCO-regime?

10. Ziet het College andere risico’s, bijvoorbeeld op het gebied van welvaart, openbare orde en/of juridische actie in en tegen de Gemeente als de virusuitbraak potentieel jarenlang zal voortwoeden, inclusief de itererende “jojo-lockdowns” waartoe het Kabinet de intentie heeft om het virus periodiek extra af te kunnen remmen?

11. Is het College voornemens de komende weken de richtlijnen van het RIVM op te blijven volgen? Zo ja, welke omstandigheden zouden het College kunnen bewegen alsnog van de RIVM-richtlijnen af te gaan wijken?

12. Welke stappen zouden volgens het College nodig zijn om tot een test-BCO-regime te komen dat voldoet aan de normen van het ECDC? Welke obstakels ziet het College daarbij en hoe zouden deze (indicatief) kunnen worden weggenomen?

13. Heeft het College kennis genomen van de onderzoeken uit 2009 en 2010 van het RIVM die bedekking van mond en neus een doorslaggevende rol geven bij het uit laten doven van een epidemie? En van het feit dat in alle landen die succesvol het Coronavirus indammen maskers een deel zijn van het openbare leven?

14. Is het College bereid een maskerplicht in de openbare ruimte, en in ieder geval in openbare gebouwen, winkels en horeca, in te stellen? Kunt u dit motiveren?

Voorbeeldmoties voor de gemeenteraad

Let op: gemeentes hebben een eigen verantwoordelijkheid qua virus jagen, maar delen die ook met de andere gemeentes in de veiligheidsregio. Iedere gemeente zal dus in gesprek moeten gaan met de buren om dit beleid te wijzigen, tenzij de "superburgemeester" van de veiligheidsregio door je motie de bui ziet hangen en serieus testen-BCO opdraagt aan de GGD.

Versie 1

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De Raad, gehoord de discussie over de invulling van de bescherming van de bevolking van de gemeente en veiligheidsregio tegen de Coronavirusuitbraak,

Overwegende dat:

· De Coronapandemie ook in onze Gemeente vele ziekte- en sterfgevallen heeft veroorzaakt

· De bescherming van de Publieke Volksgezondheid tijdens deze uitbraak krachtens de Wet Publieke Gezondheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de Gemeente en de Veiligheidsregio

Voorts overwegende dat:

· Het kabinetsbeleid sinds 16 maart jl. gericht is geweest op gecontroleerde verspreiding van het virus met als doel en/of gevolg besmetting van de meerderheid van de bevolking, waarvan 0,7% à 2,0% zou overlijden

· Bij voortgaande langdurige verspreiding van het virus naar verwachting in de bevolking daarom duizenden additionele Amsterdammers zullen overlijden, en de economische toekomst van de stad als handels- en toeristencentrum onzeker wordt

· De GGD, Veiligheidsregio en Gemeente tot op heden de adviezen van het RIVM en het kabinet volgen, en daarom sinds 12 maart niet langer het wettelijk verplichte bron- en contactonderzoek (BCO) uitvoeren

· Een opschaling van testen en BCO de kans biedt de pandemie in te dammen, zoals ook de Veiligheidsregio Noord succesvol aantoont

· Huidige RIVM-richtlijnen slechts omvatten een test bij symptomen en BCO met een norm van 5 uren/infectie, waarmee dit sterk achterloopt bij internationale normen

Spreekt als haar mening dat:

· De Gemeente alles moet doen wat in haar macht ligt om de verspreiding van het Coronavirus te beperken onder haar bevolking

En verzoekt het college:

· Alles wat in haar macht ligt te doen om op de kortst mogelijke termijn een test-BCO-regime in te stellen dat de Corona-uitbraak kan indammen

· Een dergelijk test-BCO-regime omvat minimaal het testen van iedere burger die dat wil en/of bij welk vermoeden van infectie dan ook, en BCO volgens de normen van het ECDC

Versie 2 (als hiervoor, behalve "verzoekt" e.v.)

En verzoekt het college:

· Op zo kort mogelijke termijn het gesprek aan te gaan met de andere gemeentes in de veiligheidsregio om bovenstaande mening de gedeelde en expliciet uitgesproken mening te laten zijn in de gehele veiligheidsregio

· De eigen verantwoordelijkheid van de Gemeente en veiligheidsregio leidend te laten zijn bij de bestrijding van de Corona-pandemie in ons gebied

· Ieder advies, druk of handeling vanuit de Rijksoverheid, RIVM of GGD-GHOR die tot effect heeft de ongewenste voortgaande verspreiding van het Coronavirus in de bevolking toe te staan of bevorderen waar mogelijk te negeren en tegen te gaan

Versie 3

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De Raad, gehoord de discussie over de invulling van de bescherming van de bevolking van de gemeente en veiligheidsregio tegen de Coronavirusuitbraak,

Overwegende dat:

· De Coronapandemie ook in onze Gemeente vele ziekte- en sterfgevallen heeft veroorzaakt

· De bescherming van de Publieke Volksgezondheid tijdens deze uitbraak krachtens de Wet Publieke Gezondheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de Gemeente en de Veiligheidsregio

Voorts overwegende dat:

· Het kabinetsbeleid sinds 16 maart jl. gericht is geweest op gecontroleerde verspreiding van het virus met als doel en/of gevolg besmetting van de meerderheid van de bevolking, waarvan 0,7% à 2,0% zou overlijden

· Bij voortgaande langdurige verspreiding van het virus naar verwachting in de bevolking daarom duizenden additionele Amsterdammers zullen overlijden, en de economische toekomst van de stad als handels- en toeristencentrum onzeker wordt

· Een maskerplicht in de openbare ruimte krachtens de wetenschappelijke en empirische consensus beslissend kan zijn bij het indammen van de pandemie op lokaal niveau

Spreekt als haar mening dat:

· De Gemeente alles moet doen wat in haar macht ligt om de verspreiding van het Coronavirus te beperken onder haar bevolking

En verzoekt het college:

· Zich in te spannen voor een snelle invoering van een maskerplicht in de openbare ruimte (waaronder winkels, overheidsgebouwen en drukke plekken) in de Veiligheidsregio.

Andere links

- De Wet Publieke Gezondheid (artikel 6)

- De lokale overheid moet haar werk gaan doen

- De motie van Raadslid Simons in Amsterdam